Installation av en värmepump i en lägenhet: en praktisk guide

I dag omfattar byggandet av de nyaste och mest moderna lägenheterna ofta ett centralt ekologiskt uppvärmningssystem, t.ex. en aerotermisk eller geotermisk värmepump eller ett fjärrvärmenät, som ansluts till golvvärme i varje lägenhet. Detta värmesystem tillhandahåller samtidigt även varmvatten för hushållsbruk.

Men många lägenheter har också individuell central eller decentraliserad uppvärmning. Det innebär att varje lägenhet har en egen gas- eller elpanna som försörjer vattenradiatorer eller har flera elradiatorer.

I kollektivhus innebär byte till en värmepump att hela andelsägarskapet måste ge sitt samtycke och att det krävs en betydande budget på grund av värmesystemets storlek, men i individuellt uppvärmda bostäder är det fullt möjligt att byta till en värmepump för att förbruka mindre energi och därmed minska energiräkningen.

I Europa bor drygt 40% av befolkningen i en lägenhet, och Spanien, Lettland och Estland har de högsta siffrorna. Utmaningen att byta till värmepumpar i lägenheter är därför viktig mot bakgrund av denna statistik.

Diagram över fördelningen av befolkningen i Europa efter bostadsform 👇

Det finns dock ett antal specifika egenskaper hos lägenheter och flerfamiljshus som gör att installationen av en värmepump i en lägenhet vid första anblicken verkar ganska oklar.

Vilka typer av värmepumpar är lämpliga för lägenheter? Vilka stadsplaneringsbestämmelser måste man ta hänsyn till, vilka tillstånd krävs och vilka försiktighetsåtgärder måste man vidta med hänsyn till grannarna? Vilka utrymmesbegränsningar finns det i en lägenhet för installation av en värmepump? Allt detta är frågor som vi kommer att försöka klargöra.

Vilka typer av värmepumpar är lämpliga för lägenheter?

Som du säkert vet finns det olika typer av värmepumpar på marknaden. Det finns bland annat luft-vattenvärmepumpar, luft-luftvärmepumpar och jordvärmepumpar.

Det finns två huvudlösningar för installation i en lägenhet, nämligen luft-vattenlösningen och luft-luftlösningen. Den geotermiska lösningen kan man glömma bort eftersom den kräver ett borrhål och därmed tillgång till en trädgård, vilket i allmänhet inte är möjligt i lägenheter.

Luft-vattenvärmepump för lägenheter

Att installera en luft/vatten-värmepump i en lägenhet är i slutändan ganska likt processen för ett en- eller tvåbostadshus. Du måste installera en utomhusenhet som samlar upp värmen och du måste installera vattentankarna. En bufferttank om det behövs för att systemet ska fungera korrekt, och en varmvattentank för tappvarmvatten för att göra varmvatten.

Detta system är relevant om du har ett hydrauliskt distributionssystem (radiatorer eller golvvärme). Luft-vattenvärmepumpen kan alltså fånga upp värmen från utomhusluften på framsidan av din byggnad och distribuera den vidare till radiatorerna eller golvvärmen i din lägenhet.

Om du däremot inte har ett hydrauliskt distributionssystem idag kan du ändå välja den här typen av värmepump genom att lägga till fläktkonvektorer. Fläktkonvektorer liknar radiatorer som är direkt anslutna till värmepumpens utomhusenhet. Vatten cirkulerar genom en värmeväxlare och en fläkt hjälper till att trycka luften genom värmeväxlaren och in i rummet med rätt temperatur. Resultatet är en kombination av konvektionsuppvärmning (luften tvingas in i rummet med begränsad dragverkan) och strålningsuppvärmning (fläktbatteriets varma yta strålar in i rummet). Denna lösning är naturligtvis dyrare, eftersom den kräver inköp av en eller flera fläktspiraler.

Luft-luftvärmepump för lägenheter

Denna andra typ av värmepump är idealisk om du inte har hydraulisk distribution idag och värmer med el till exempel.

Luft-luftvärmepumpen består av en utomhusenhet som placeras på framsidan av huset och en eller flera inomhusenheter som distribuerar temperaturreglerad luft till rummen. Dessa enheter kan placeras högt upp, vilket oftast är fallet, eller lägre ner på väggen för att tillföra luft till rummet underifrån.

En fördel med dessa system är att de ofta är reversibla, vilket innebär att du har lyxen att ha luftkonditionering på sommaren!

Fördelar och nackdelar med olika typer av plattvärmepumpar

Här är en tabell som visar fördelarna och nackdelarna med varje system:


Luft-vattenvärmepump för lägenheterLuft-luftvärmepump för lägenheter
Fördelar- Användning av utomhusluft som energikälla
- Möjlighet att värma upp det befintliga centralvärmenätet
- Kapacitet för produktion av varmvatten för hushållsbruk
- Användning av utomhusluft som energikälla
- Möjlighet att värma upp rum utan hydrauliskt distributionssystem.
- Reversibel drift för uppvärmning och kylning på sommaren
Nackdelar- Behov av ett befintligt hydrauliskt distributionssystem för en enkel installation
- Potentiellt högre kostnad om fläktkonvektorer läggs till.
- Begränsad kapacitet att värma en stor volym utrymme
- Eventuellt buller från fläkten på inomhusenheterna
- Behöver flera inomhusenheter för att värma flera rum
Lämplig för- Lägenheter med vattenradiatorer eller golvvärme
- Möjlighet att byta ut en gammal panna
- Lägenheter utan hydrauliskt distributionssystem
- Lägenheter med enskilda rum som ska värmas upp
EnergikällaUtomhusluftUtomhusluft
UppvärmningskapacitetCentralvärmeIndividuell rumsuppvärmning
KylningskapacitetInte riktigt luftkonditionering, eftersom den kalla temperaturen begränsas av vattnets daggpunkt. Vi talar mer om kylning.Äkta luftkonditionering med obegränsad nedåtriktad temperatur, utan överdrift 🙂

Drift av en värmepump i en lägenhet

Flatvärmepumpar är varken mer eller mindre än de värmepumpar som finns i enskilda hus, förutom att de i allmänhet har lägre effekt.

Drift av luft-vattenvärmepumpen för lägenheter

Luft/vattenvärmepumpen för lägenheter fungerar enligt den klassiska principen för en kylkrets. Denna krets fångar upp kalorierna i den yttre miljön genom avdunstning av en köldmediegas, ofta av typen R410A eller R32, och återfördelar dessa kalorier genom kondensering i en kondensator till vattnet i värmenätet. Detta gäller för vintern. På sommaren är det omvänt, kalorierna fångas upp i vattnet i nätet och avges till uteluften.

Detta är ett exempel på en utomstående grupp

Det är den som levererar varmvatten till ditt befintliga vattendistributionssystem eller som du ansluter till konvektorer.

Drift av luft-luftvärmepumpen för lägenheter

På samma sätt fungerar luft-luftvärmepumpen enligt principen för en vanlig kylkrets, där de kalorier som kylmedlet tar upp från uteluften återförs till inomhusluften via en luftkondensator som finns i enheterna i varje rum.

Så här ser enheterna ut i varje rum:


vänster enhet längst ner, höger enhet högst upp.

Var och hur man installerar en värmepump i en lägenhet? Försiktighetsåtgärder?

Det finns många försiktighetsåtgärder att vidta, särskilt eftersom du inte är ensam i din byggnad.

Planeringsregler som ska respekteras

Oavsett var du befinner dig måste du lämna in en arbetsdeklaration till stadshuset med en tydlig beskrivning av ditt projekt och vänta på deras godkännande innan du påbörjar arbetet.

Detaljer om installationen, inklusive ritningar, bör tillhandahållas. De åtgärder som vidtagits för att undvika bullerstörningar i grannskapet bör också specificeras.

Vi uppmanar dig att kontakta din lokala kommun för att ta reda på vilka planeringsbestämmelser som gäller, eftersom de skiljer sig åt från kommun till kommun.

Om det finns ett skyddat område eller ett utpekat kulturarvsområde etc. kan det krävas ytterligare tillstånd från myndigheten för skydd av kulturarvet, vilket kan förlänga tidsåtgången och minska sannolikheten för att projektet ska godkännas.

Samägaren måste informeras.

Syndikat av delägarskap

Eftersom du inte är den enda som bor i din byggnad måste du informera bostadsrättsföreningen om ditt projekt för installation av värmepumpen och presentera de möjliga konsekvenserna för byggnadens estetiska utseende på fasaden.

Du måste också lugna dem när det gäller buller, vilket är en viktig punkt. Därför bör du välja de allra tystaste modellerna och kontrollera den valda modellens akustiska data. Dina grannar är de första som oroar sig, eftersom det aldrig är trevligt att äta frukost på balkongen med en högljudd fläkt eller kompressorljud. Det är inte ovanligt att man får avslag på grund av oro för buller. Du kan framföra det faktum att du har en mycket tyst värmepump och att du kommer att installera ett akustiskt skydd för värmepumpen, till exempel för att begränsa bullerstörningarna så mycket som möjligt.

Överenskommelse från ägarstämman

Håll en handuppräckning vid nästa ägarmöte, där du kort presenterar ditt projekt och låt majoriteten besluta om projektet ska godkännas eller förkastas.

Mellan samägandet och kommunen måste du ha tålamod och vara ihärdig. Om ditt projekt avslås i första hand kan du alltid tänka om och lämna in en ny ansökan.

Vissa försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att begränsa buller och estetiska olägenheter.

Estetiska försiktighetsåtgärder

När ett utomhusaggregat installeras på framsidan av en byggnad orsakar det omedelbart en estetisk störning. Det är därför man kan tänka sig att installera ett värmepumpskåpa, även kallad luftkonditioneringsskåpa. Detta är en designstruktur som kan placeras runt din utomhusenhet för att dölja den från insyn och bevara utseendet på en fasad.

Om du inte har några idéer kan Pinterest vara en bra inspirationskälla. Ta en titt där till exempel:

Försiktighetsåtgärder för ljud

Oavsett om apparaten är placerad på balkongen eller på byggnadens framsida måste du också vidta försiktighetsåtgärder för att undvika buller:

Installera vibrationsdämpande fästen: Dessa begränsar eller stoppar kompressorns vibrationer på huset, vilket kan leda till spänningar mellan grannar eller till och med till rättsliga åtgärder.

Installera en ljuddämpande eller akustisk kapsling: den absorberar en stor del av det buller som kompressorn och/eller fläkten avger, så att grannskapet inte störs. Det kan också användas som dekoration för att eliminera estetiska olägenheter.

Företräcker installation i ett tekniskt rum eller på taket.

Om du har möjlighet att gömma den här utomhusenheten på taket så att den är osynlig, eller i ett tekniskt rum inte alltför långt från din lägenhet, är detta naturligtvis den perfekta lösningen. Men detta är sällan fallet.

Installationslösningar för värmepumpar anpassade till utrymmesbegränsningar i lägenheter

Luft-luftvärmepump för lägenheter utan hydraulisk distribution

Om du inte har något vattensystem är det bästa alternativet att installera en luft-till-luft-värmepump, som har fördelen att fungera som luftkonditionering på sommaren.

Processens steg är följande:

 • Ta reda på vilka som är de tystaste luft-till-luft-värmepumparna eller reversibla luftkonditioneringsapparaterna.
 • Köp din modell antingen via en installatör (rekommenderas) eller direkt. Den består av en utomhusenhet och en inomhusenhet per rum som ska värmas/kylas.
 • Installera utomhusenheten på fasaden, på taket eller i ett tekniskt rum utanför lägenheten. Om du installerar den på fasaden behöver du ett väggstöd och vibrationsdämpande kuddar. Se bilder
 • Installera varje inomhusenhet i ett valfritt rum, helst högt upp, för att begränsa väggutrymmet i bostadsområdet och för att placera den kalla luftkällan (på sommaren) uppåt.

Värmepump luft/vatten för lägenheter med hydraulisk distribution

Leta efter tysta och utrymmessnåla modeller. Observera att Toshiba erbjuder en av de tunnaste utomhusaggregaten på marknaden med sin Estia-modell.

 • Köp din modell via installationsprogrammet eller direkt
 • Montering av utomhusenheten på framsidan
 • Installera varmvattenbehållaren i ett skåp om det behövs, eller i ett lämpligt rum i lägenheten. Denna tank ska anslutas till utomhusenheten.
 • Det kan antingen läggas till ditt befintliga hydrauliska nätverk med radiatorer eller golvvärme, eller så kan det ersätta radiatorerna eller golvvärmen och börja med ett nytt system.

Avslutningsvis: För- och nackdelar med att installera en värmepump i en lägenhet.

Fördelar med värmepumpsmodellen
 • Energibesparingar: Minskade energikostnader genom att använda uteluften som energikälla.
 • Ekologisk: En miljövänlig uppvärmningslösning.
 • Komfort: Homogen uppvärmning och produktion av varmvatten.
 • Anpassningsbarhet: Möjlighet att installera olika typer av värmepumpar (luft/luft eller luft/vatten) beroende på lägenhetens behov och begränsningar.
 • Luftkonditionering på sommaren: Vissa luft-luftvärmepumpar är reversibla och kan användas för att kyla lägenheten under de varma månaderna.
Nackdelar med värmepumpsmodellen
 • Installationskostnad: Hög initial investering för inköp och installation av värmepumpen.
 • Samägarens godkännande: Du måste få samägarens godkännande för installationen av värmepumpen.
 • Planeringsföreskrifter och tillstånd: Skyldighet att följa planeringsföreskrifter och få nödvändiga tillstånd för installation av värmepumpen.
 • Buller: Potentiell bullerstörning för grannarna på grund av det buller som värmepumpen genererar.
 • Utrymmesbegränsningar: Svårigheter i samband med installationen av värmepumpen beroende på det tillgängliga utrymmet och lägenhetens begränsningar (ingen trädgård, balkong, teknikrum osv.).
 • Estetik: Visuell påverkan av installationen av utomhusenheten på byggnadens fasad.
sv_SESwedish