Ordlista Uppvärmning Luftkonditionering

Här samlar vi en rad definitioner eller ordval som rör uppvärmning, luftkonditionering och förnybar energi i allmänhet.

Det omfattar ordförrådet för värmepumpar, men också för solpaneler. Denna samling utvecklas ständigt.

B


Panna PAC

En PAC-panna är en varmvattenbehållare för hushållsbruk på vilken en minivärmepump är placerad. Dess uppgift är att ta kalorierna från luften i det tekniska rummet och distribuera dem till varmvattnet för hushållsbruk. Fördelen jämfört med en konventionell elpanna är att den förbrukar 2-3 gånger mindre el för samma mängd värme som tillförs vattnet.ECS

C


COP

Detta är en akronym för "Coefficient of Performance" (prestandakoefficient). Den anger förhållandet mellan den värmeenergi som produceras av en värmepump och den elenergi som krävs för att driva samma värmepump. Om jag till exempel använder 1 kW för att driva min värmepump och den ger mig totalt 4 kW värmeeffekt för mitt varmvattensystem, är COP 4. Ju högre COP desto mer gratis energi tas från den fria källan (luft, vatten) och desto mer ekonomiskt och miljövänligt är systemet. Observera att COP mäts vid en given uteluftstemperatur och för en given utloppstemperatur för varmvatten. Exempel: COP 3,5 vid -7 °C (luft)/35 °C (vatten). För alla andra temperaturpar skiljer sig COP från varandra.

CEBS

CEBS står för Certificat énergétique cantonal des bâtiments och används för att bedöma och ge råd om renovering eller nybyggnation av byggnader i Schweiz. Endast certifierade experter kan utfärda det. Det innehåller två typer av information:

  • Byggnadsskalets energieffektivitet
  • Den mängd energi som krävs för en byggnad vid normal användning.

A CEBS för en standardvilla på upp till 200 m2 kostar mellan 500 och 800 CHF, beroende på expert.

E


ECS

Detta är akronymen förEChaude Sanitärt. Det finns olika sätt att tillaga den på. Antingen genom att producera värme för värmenätet (panna, CAPetc.), eller av en oberoende producent med elmotstånd eller värmepanna med värmepump.

H


Hydrosplit

Hydrosplit avser den hydrauliska anslutningen mellan inomhus- och utomhusaggregatet i en delad luft/vatten-värmepump. Värmepumpar av split-typ har vanligtvis en köldmedieanslutning mellan de två enheterna. Ändringar i bestämmelserna om F-gas gynnar dock mer miljövänliga men mer brandfarliga vätskor. Därför har värmepumpsmärkena utvecklat en teknik som gör att köldmediet kan lämnas utanför huset, i utomhusenheten. Därför installerar de kondensatorn i utomhusenheten och upprättar en hydraulisk anslutning från denna kondensator till inomhushydraulmodulen som sedan överför kalorierna till hushållsvattennätet.

P


CAP

Detta är en förkortning för Pompe À Chaleur. Det här uttrycket används ofta, särskilt av yrkesverksamma personer sinsemellan.

S


SCOP

SCOP är den säsongsmässiga prestandakoefficienten. Det är COP i genomsnitt under året med hänsyn till medeltemperaturen i den region du befinner dig i. I Schweiz är medeltemperaturen under året ofta 5 °C. Detta värde representerar den mängd värmeenergi som produceras dividerat med den mängd elenergi som förbrukas, allt enligt det genomsnittliga årsklimatet.

sv_SESwedish