Wettelijke mededeling

1. PRESENTATIE VAN DE SITE.

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website seize-sa.ch geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht:

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN.

Het gebruik van de website seize-sa.ch impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de website seize-sa.ch wordt dan ook aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien steeds toegankelijk voor de gebruikers. rjgroup kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval rjgroup zal trachten de gebruikers op voorhand te informeren over de data en uren van de interventie.

De website seize-sa.ch wordt regelmatig bijgewerkt door rjgroup. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NAMAAK.

rjgroup is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: rjgroup.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

5. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

rjgroup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht bij toegang tot de website seize-sa.ch en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

rjgroup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van zaken of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de seize-sa.ch website.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor gebruikers. rjgroup behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving elke inhoud te verwijderen die in deze zone wordt geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt rjgroup zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

6. BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website seize-sa.ch kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website seize-sa.ch, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt rjgroup alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die worden aangeboden door de website seize-sa.ch. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Gebruikers van de siterjgroup worden vervolgens geïnformeerd of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te sturen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de drager van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de rjgroup website wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van rjgroup en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de seize-sa.ch website.

7. HYPERLINKS EN COOKIES.

De site seize-sa.ch bevat een aantal hyperlinks naar andere sites die met toestemming van rjgroup zijn opgezet. rjgroup is echter niet in staat om de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht te controleren en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid in dit opzicht.

Het surfen op de website seize-sa.ch kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om latere bezoeken aan de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

Als de installatie van een cookie wordt geweigerd, kan het zijn dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (wielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor geschiedenis. Schakel ten slotte het vinkje uit om cookies te deactiveren.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In de sectie "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Voorkeuren. In het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website seize-sa.ch is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

9. DE BELANGRIJKSTE BETROKKEN WETTEN.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie.

10. LEXICON.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

nl_NL_formalDutch